นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้งานคุกกี้ ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลหรือประวัติการใช้งานของท่านและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อให้ท่านได้บริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่จำเป็น โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าของเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบหรือหมดอายุซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ข้อมูลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้

ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

> ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
> ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ลำดับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นลำดับ
   สุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
> ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
> โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์
> ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

เว็บไซต์จะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการ หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ประเภทคุกกี้ที่ใช้งาน

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้

1) คุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies): คือ คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ

คุกกี้ วัตถุประสงค์การใช้งาน อายุการใช้งาน ที่มา
cookie_policy แจ้งข้อมูลนโยบายคุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์  90 วัน Transgiztik

2) คุกกี้ประเภทการทำงาน (Preferences/Functionality cookies): คือ คุกกี้ที่ใช้เพื่อจดจำคุณลักษณะและการตั้งค่าที่ท่านเลือกขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เพื่อให้เว็บไซต์แสดงคุณลักษณะที่ท่านได้ตั้งค่าเอาไว้โดยที่ท่านไม่ต้องตั้งค่าใหม่เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกครั้ง

3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic/Performance cookies): คือ คุกกี้ที่ใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่ใช้งานเว็บไซต์ สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

4) คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-party cookies): เว็บไซต์อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ไม่อาจทราบและไม่อาจรับผิดชอบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดศึกษาแนวปฏิบัตินโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกข้างต้นก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว

การลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้

การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ได้โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ดังนี้

Chrome 
Firefox 
Microsoft Edge 
Internet Explorer 
Safari for ios 
Chrome for android 
Chrome for ios

อนึ่ง ขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์หรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

ทางเว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร ท่านจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถติดต่อได้ในหน้าติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว